otepc-command
Clear
Displaying 1 - 4 of 4
เรื่อง ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
หน้าคำสั่ง บัญชีแนบ
1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 14 Oct 2020
2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการกรณีครบเกษียณอายุ 14 Oct 2020
3 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีลาศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย 15 Jan 2020
4 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น 15 Jan 2020
ระบบรูปแบบคำสั่งการบริหารงานบุคคล  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823