otepc-command
Clear
Displaying 1 - 4 of 4
เรื่อง ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
หน้าคำสั่ง บัญชีแนบ
1 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 31 Jan 2020
2 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 31 Jan 2020
3 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 31 Jan 2020
4 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 31 Jan 2020
ระบบรูปแบบคำสั่งการบริหารงานบุคคล  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823