otepc-command
Clear
Displaying 1 - 4 of 4
เรื่อง ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
หน้าคำสั่ง บัญชีแนบ
1 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการด้วยเหตุไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ / ไม่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 15 Jan 2020
2 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ 15 Jan 2020
3 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการไปรับราชการทหาร 15 Jan 2020
4 การอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ 15 Jan 2020
ระบบรูปแบบคำสั่งการบริหารงานบุคคล  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823