otepc-command

รูปแบบคำสั่ง [36]

5. การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
31 Jan 2020
ระบบรูปแบบคำสั่งการบริหารงานบุคคล  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823