otepc-command

รูปแบบคำสั่ง [47]

6. การเกลี่ยอัตรากำลัง
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
31 Jan 2020
ระบบรูปแบบคำสั่งการบริหารงานบุคคล  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823