otepc-command

รูปแบบคำสั่ง [48]

7. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
21 Feb 2020
ระบบรูปแบบคำสั่งการบริหารงานบุคคล  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823