otepc-command

รูปแบบคำสั่ง [9]

4. การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา
21 Jan 2021
ระบบรูปแบบคำสั่งการบริหารงานบุคคล  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823