otepc-command
Displaying 1 - 50 of 50
เรื่อง ดาวน์โหลด
หน้าคำสั่ง บัญชีแนบ
1 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย พื้นที่ปกติ
3 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย พื้นที่พิเศษ
4 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ
6 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ
7 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
8 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
9 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการกรณีครบเกษียณอายุ
10 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีลาศึกษา
11 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
12 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
13 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความสมัครใจ/เพื่อประโยชน์ทางราชการ
14 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา (พื้นที่ปกติ)
15 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา (พื้นที่พิเศษ)
16 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
17 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พื้นที่ปกติ)
18 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พื้นที่พิเศษ)
19 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
20 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์
21 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีถูกพักการใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
22 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ยกเว้น สพฐ.)
23 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (สังกัด สพฐ.)
24 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
25 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา
26 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานศึกษานิเทศก์
27 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
28 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
29 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
30 การให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
31 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
32 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
33 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
34 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ/ผู้อำนวยการชำนาญการ
35 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ/ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
36 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
37 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
38 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
39 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
40 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
41 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
42 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
43 การตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
44 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
45 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการด้วยเหตุไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ / ไม่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
46 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ
47 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการไปรับราชการทหาร
48 การอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ
49 แก้ไขคำสั่ง
50 คำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม
ระบบรูปแบบคำสั่งการบริหารงานบุคคล  
otepc-command