otepc-command
Displaying 1 - 41 of 41
เรื่อง ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
หน้าคำสั่ง บัญชีแนบ
3 1 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 15 มกราคม 2563
7 2 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย 15 มกราคม 2563
2 3 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มกราคม 2563
2 4 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ 15 มกราคม 2563
3 5 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ 15 มกราคม 2563
1 6 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู 31 มกราคม 2563
4 7 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 14 ตุลาคม 2563
1 8 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการกรณีครบเกษียณอายุ 14 ตุลาคม 2563
2 9 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีลาศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย 15 มกราคม 2563
2 10 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น 15 มกราคม 2563
3 11 การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 31 มกราคม 2563
3 12 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความสมัครใจ/เพื่อประโยชน์ทางราชการ 31 มกราคม 2563
2 13 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีถูกพักการใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 31 มกราคม 2563
5 14 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 31 มกราคม 2563
2 15 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 31 มกราคม 2563
4 16 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 31 มกราคม 2563
2 17 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 31 มกราคม 2563
2 18 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 31 มกราคม 2563
6 19 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 31 มกราคม 2563
2 20 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 31 มกราคม 2563
4 21 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 31 มกราคม 2563
2 22 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา 31 มกราคม 2563
9 23 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 31 มกราคม 2563
1 24 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา 31 มกราคม 2563
2 25 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 31 มกราคม 2563
1 26 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานศึกษานิเทศก์ 31 มกราคม 2563
1 27 การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 31 มกราคม 2563
2 28 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 31 มกราคม 2563
2 29 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 31 มกราคม 2563
9 30 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 31 มกราคม 2563
11 31 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 31 มกราคม 2563
10 32 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 31 มกราคม 2563
6 33 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 31 มกราคม 2563
4 34 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 31 มกราคม 2563
2 35 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 กุมภาพันธ์ 2563
1 36 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการด้วยเหตุไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ / ไม่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 15 มกราคม 2563
0 37 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ 15 มกราคม 2563
0 38 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการไปรับราชการทหาร 15 มกราคม 2563
0 39 แก้ไขคำสั่ง 31 มกราคม 2563
0 40 การอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ 15 มกราคม 2563
0 41 คำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม 31 มกราคม 2563
ระบบรูปแบบคำสั่งการบริหารงานบุคคล  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823