otepc-command
Displaying 1 - 41 of 41
เรื่อง ดาวน์โหลด วันที่ปรับปรุง
หน้าคำสั่ง บัญชีแนบ
1 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 15 Jan 2020
2 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย 15 Jan 2020
3 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 Jan 2020
4 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ 15 Jan 2020
5 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ 15 Jan 2020
6 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู 21 Jan 2021
7 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 14 Oct 2020
8 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการกรณีครบเกษียณอายุ 14 Oct 2020
9 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีลาศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย 15 Jan 2020
10 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น 15 Jan 2020
11 การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 31 Jan 2020
12 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความสมัครใจ/เพื่อประโยชน์ทางราชการ 31 Jan 2020
13 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีถูกพักการใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 31 Jan 2020
14 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 31 Jan 2020
15 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 31 Jan 2020
16 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 31 Jan 2020
17 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 31 Jan 2020
18 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 31 Jan 2020
19 การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 31 Jan 2020
20 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 31 Jan 2020
21 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 31 Jan 2020
22 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา 31 Jan 2020
23 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 31 Jan 2020
24 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา 31 Jan 2020
25 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 31 Jan 2020
26 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา 21 Jan 2021
27 การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 31 Jan 2020
28 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 31 Jan 2020
29 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 31 Jan 2020
30 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 31 Jan 2020
31 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 31 Jan 2020
32 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 31 Jan 2020
33 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 31 Jan 2020
34 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 31 Jan 2020
35 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 Feb 2020
36 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการด้วยเหตุไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ / ไม่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 15 Jan 2020
37 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ 15 Jan 2020
38 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการไปรับราชการทหาร 15 Jan 2020
39 แก้ไขคำสั่ง 31 Jan 2020
40 การอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ 15 Jan 2020
41 คำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม 31 Jan 2020
ระบบรูปแบบคำสั่งการบริหารงานบุคคล  


หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สำนักงาน ก.ค.ศ.
โทร. 0 2280 2823